Zrealizowaliśmy m.in. takie projekty jak:

Teka THZ 3000 Ługańsk Ukraina
Teka THZ 3000 Krzywy Róg, Ukraina
Liebherr ZE 2,0 Nykobing, Dania
Stteter M-2 Kaspij Cement, w Kazachstanie
Cobra C-80, Liebherr DW 2,25 – oczyszczalnia ścieków „ Czajka”
Górażdże Beton ponad 20 WBT

 

 

 

 

 

Strona główna Artykuły

Artykuły

Troszkę o betonie..........

05.02.2016r.

 CZYM JEST BETON:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Beton to materiał powstały z połączenia spoiwa, czyli cementu, z wypełniaczem, czyli kruszywem, a także ewentualnych domieszek i dodatków nadających pożądane cechy oraz wody. Beton to jeden z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie. Wpływ na jakość betonu ma rodzaj i jakość składników użytych do wykonania mieszanki oraz ich wzajemne proporcje. Woda nadaje mieszance odpowiednią konsystencję, a kruszywo (piasek lub żwir) jest materiałem wypełniającym. Średnice jego ziaren dobiera się w zależności od wymaganych cech betonu. Przy ustalaniu składu mieszanki betonowej zwykle korzysta się z norm i tablic, to na ich podstawie ustala się recepturę roboczą 1 metra sześciennego mieszanki.

Mieszanka betonowa to całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie. Natomiast jeśli mieszanka jest już w stanie stwardniałym i osiągnęła pewien poziom wytrzymałości na ściskanie wówczas staje się betonem stwardniałym.

Nazwa betonu zazwyczaj pochodzi od rodzaju użytego spoiwa albo kruszywa, ale też nazwa może pochodzić od struktury, np. beton zwarty. Z betonu wykonuje się fundamenty, stopy, ściany nośne budynku, zatem powinien on przenosić znaczne obciążenia o to przez wiele lat. Dlatego najważniejszą cechą betonu jest wytrzymałość, która mówi o klasie betonu. Na wytrzymałość betonu największy wpływ ma procentowa zawartość cementu i wskaźnik wodno-spoiwowy: im więcej spoiwa i mniej wody, tym beton jest mocniejszy.

Z Historycznego punktu widzenia:

Określany również jako sztuczny kamień, beton został wynaleziony i był używany w budownictwie w Asyrii, potem w starożytnym Rzymie czasów republiki (około 200 r. p.n.e.). W starożytności używano mieszaniny piasku i drobnych kamieni z zaprawą wapienną do łączenia kamieni w murze i sklepieniach. Rzymianie używali jako zaprawy naturalnej pucolany pochodzącej z popiołów wulkanicznych, najpierw z Wezuwiusza, później z innych miejsc. Dodatek popiołu wulkanicznego czynił rzymski beton wodoodpornym. W okolicach odległych od wulkanów wykorzystywano zużyte drobno zmielone dachówki. Wiele zabytków starożytnego Rzymu w całym basenie Morza Śródziemnego zostało wykonanych z betonu. Niektóre z nich przetrwały do dnia dzisiejszego. Najwspanialszym przykładem jest kopuła Panteonu z lanego betonu, o średnicy 43,3 m, ważąca ok. 5 tys. ton powstała w latach 118–125. Inne to m.in. Termy Karakalli, mosty i akwedukty.

W wiekach średnich został zapomniany.

W gotyku stosowano mieszaninę zaprawy wapiennej z bardzo drobnym piaskiem do wykonywania odlewów powtarzalnych elementów dekoracyjnych.

W XIX w. (po wynalezieniu cementu portlandzkiego) upowszechnił się materiał budowlany zwany betonem. Pierwszą konstrukcję z użyciem betonu (latarnię morską Eddystone w zatoce Plymouth, zwana Smeaton’s Tower) postawił w 1756 roku John Smeaton. Wynalezienie cementu portlandzkiego przypisywane jest innemu Anglikowi – Josephowi Aspdinowi, który w 1824 roku uzyskał patent na jego wyrób.

07.02.2016r.

 RODZAJE BETONU:                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dzięki różnym rodzajom betonu architekci mają niemal nieograniczone możliwości projektowe. Do poszczególnych pomysłów wykorzystują różne rodzaje betonu. Ze względu na ciężar objętościowy wyróżniamy beton ciężki, zwykły i lekki.

 • Beton ciężki ma ciężar objętościowy większy niż 2600 kg/m3. Wykonywany jest z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. stalowych, czy manganowych), a stosowany jest jako osłona biologiczna dla osłabienia promieniowania jonizującego.
 • Beton zwykły może mieć ciężar objętościowy od 2000 do 2200 kg/m3 i 2200 do 2600 kg/m3. Ten cięższy wykonywany jest z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych (piasek i żwir lub piasek i np. kamień bazaltowy), a stosowany jest do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych. Ten lżejszy wykonywany jest z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. keramzyt) – do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych. Zwykły beton jest mocny, ale też ciężki, a na dodatek rozwarstwia się i pęka po stwardnieniu, nie można układać go w zimie.
 • Beton lekki, czyli taki o ciężarze objętościowym od 800 do 2000 kg/m sześc., wykonywany jest z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz takich materiałów, jak beton komórkowy. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piasku, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża). Sprawdzają się jako warstwa wyrównawcza i podkładowa.

Zaczęto też produkować betony o specjalnym przeznaczeniu zawierające domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Dzięki nim beton ma lepszą płynność i urabialność, czasem mniejszy ciężar i szybszy czas wiązania. Ze względu na właściwości wyróżniamy:

 • beton jastrychowy,
 • beton polimerowy,
 • fibrobeton,
 • żużlobeton (kruszywem jest w dużej części żużel),
 • asfaltobeton (znany też jako beton asfaltowy – jest to podstawowa warstwa jezdni, tworząca podkład do asfaltu właściwego),
 • beton komórkowy
 • beton autoklawizowany.

Fibrobeton (tzw. beton dekoracyjny) to beton zbrojony włóknem szklanym - doskonały materiał do dekorowania, którego używa się na zewnątrz, jak i we wnętrzach. Ten beton dekoracyjny ma różne zastosowania, np. do wyrabiania płyt parkingowych czy posadzek.

Ze względu na sposób zagęszczania i wbudowania beton dzielimy na natryskowy, wałowany, wirowany i próżniowy. Mieszanki dzielimy też na beton towarowy, który zamawiamy w betoniarni i nie wyrabiamy go na placu budowy i beton architektoniczny, któremu można nadać określony kolor, fakturę i kształt. Z tego betonu dekoracyjnego wyrabia się m.in. ściany działowe, płyty architektoniczne do powierzchni poziomych lub pionowych, blaty, stoły, ławy, ozdoby, ogrodzenia, elewacje domów, zlewy oraz umywalki.

W zależności od jakości beton dzieli się na beton konstrukcyjny zwykły niskiej jakości, beton konstrukcyjny zwykły dobrej jakości, beton wysokowartościowy, a także beton ultrawysokowytrzymałościowy.

Ze względu na skład, możemy wyróżnić między innymi:

 • beton płukany (kruszywo jakby wystaje z mieszanki, robiąc ciekawy efekt),
 • beton stemplowany (który imituje np. cegły, kamień, czy drewno), żużlobeton, beton polimerowy (polimery zastępują cement),
 • asfaltobeton,
 • beton samozagęszczalny (nie trzeba go wibrować, zagęszcza się pod wpływem własnej masy),
 • beton siarkowy (wzbogacony o siarkę, odporny na kwasy), beton wodoszczelny, suchy beton (praktycznie pozbawiony wody),
 • beton samoczyszczący (utlenia wiele zanieczyszczeń),
 • beton wysokowytrzymały (ma podwyższoną wytrzymałość).

Są to rodzaje betonu płynnego. Jednak materiał ten można kupić także w formie stałej. Beton może być wytwarzany w różny sposób, zależnie od przeznaczenia. W formie stałej możemy kupić m.in. przeróżne rzeźby betonowe, ale też prefabrykaty, płyty z betonu dekoracyjnego lub architektonicznego, donice, zlewy i blaty kuchenne i łazienkowe, kominki betonowe, kolumny betonowe, grille ogrodowe z betonu, beton przeźroczysty, bloczki komórkowe, płyty drogowe, płyty ażurowe na podjazdy, studnie i szamba, ogrodzenia ogrodowe, elementy do wykonania garaży z betonu.

Betony nowej generacji dzielimy na betony:

 • wysokowartościowe (BWW - o klasie wytrzymałości na ściskanie większej niż C50),
 • bardzo wysokowartościowe (BBWW - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie betonu od C100 do C150),
 • ultrawysokowartościowe (BUWW - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie betonu powyżej 150 MPa),
 • lekkie betony wysokowartościowe (LBWW - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie od LC60 do LC85),
 • włóknobetony wysokowartościowe (WBWW),
 • samozagęszczające się betony (SCC)
 • prawie samozagęszczające się betony (ASCC).

Klasa betonu

Beton posiada swoje oznakowanie, które jest oparte na gęstości pozornej. Według oficjalnie przyjętych norm europejskich, rodzaj betonu oznaczamy przez literę „C” (beton lekki jest oznaczony przez litery „LC”) oraz dodatkowo dwoma liczbami, np. C40/50, które odnoszą się do wytrzymałości na ściskanie betonu. Wcześniejsze polskie nazewnictwo przyjmowało oznakowanie literą „B” i jedną liczbą, np. beton B20, czasem jeszcze można się spotkać z takim oznakowaniem.

Wyróżniamy klasy wytrzymałości betonu zwykłego i ciężkiego od C8/10 do C100/115, a betonu lekkiego od LC8/9 do LC80/88. W budownictwie jednorodzinnym używa się materiałów o klasach C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 i C25/30. I tak na przykład klasa zaprawy C16/20 to dawny beton B20, a klasa C30/37 jest zbliżona do dawnej klasy B37, a także B35 oraz B40, czyli do norm mostowych.

17.02.2016r.

 CIEKAWOSTKI NA TEMAT BETONU:                                                                                                                                                                                        

Najstarsze ślady stosowania betonu:                                                                                        

Najstarsze ślady stosowania betonu datuje się na 7000r. p.n.e. Z tego okresu pochodzą budowle w miejscowości Yiftah El (południowa Galilea, Izrael), w których podłogi i fragmenty ścian wykonane były z betonu ze spoiwem wapiennym i kruszywem z rozdrobnionego wapienia. Podobny rodzaj betonu występował w podłogach chat rybackich odkrytych w osadzie w Lepenskim Virze (Serbia) datowany na 5600 r. p.n.e. W Veracruz (Meksyk) odkopano budynki z 1100 r. p.n.e., których dachy wykonano z betonu. 

Dla­cze­go beton ko­mór­ko­wy nazywa się właśnie w ten sposób?                                               

Zawiera pę­che­rzy­ki gazu. Ist­nie­ją dwa sposoby pro­duk­cji betonu ko­mór­ko­we­go: gaz po­wsta­je w w wyniku reakcji che­micz­nej (ga­zo­be­to­n), lub dostaje się do betonu w wyniku me­cha­nicz­ne­go spie­nia­nia (pia­no­be­to­n).

Jaki rodzaj skał został użyty do budowy kopuły Pan­te­onu w Rzymie?                                      

Pumeks. Po­ro­wa­ta, lekka skała została użyta do pro­duk­cji betonu, w celu ob­ni­że­nia cię­ża­ru. Mark i Hut­chi­son ob­li­czy­li, że przy użyciu stan­dar­do­we­go betonu nacisk kon­struk­cji byłby o 80% więk­szy. Tę samą tech­ni­kę wy­ko­rzy­sta­no w stro­pach Ko­lo­seum.

18.03.2016r.

 ZALEWANIE PŁYTY POD NAWYŻSZY WIEŻOWIEC W SAN FRANCISCO.                                                                                                                                                                                           

 

Cały proces miał miejsce 11.08.2015r i  trwał 18 godzin. Wykorzystano siedem pomp samochodowych "brontosaurine" które wpompowały w płytę denną 24,5 mln ton betonu.

 STATKI Z BETONU.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jako pierwszy betonu do budowy łodzi użył Francuz Joseph-Louis Lambot w 1848 roku. Zbudował z niego niewielką łódź, którą pokazał na Targach Światowych...

22.03.2016r.

 BETON PRZEPUSZCZAJĄCY WODĘ.                                                                                                                                                                                                                                                         

Czy wiecie, że istnieje beton, który przepuszcza wodę? To tak zwany beton jamisty. Można wylewać na niego wodę cały dzień, a na powierzchni nie zostanie ani kropla wody. Taka betonowa powierzchnia jest łatwiejsza w czyszczeniu, lepiej wygląda i jest wolna od stojącej na powierzchni wody. Kałuże na chodniku to już przeszłość. Nie wierzycie? Zobaczcie sami.

 23.03.2016r.

 NOWY SPOSÓB BUDOWY DOMU.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 25.03.2016

 WIELKANOC I BETON ARCHITEKTONICZNY.                                                                                                                                                                                                                                         

13.04.2016r.

 JAK MOŻNA UŁATWIĆ SOBIE PRACĘ !!!                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

06.06.2016r

Innowacyjne rozwiązanie. Samorozładowujący się pociąg.                                                                                                                                                                                                                 

 

 

CDN..... 

Nasi wieloletni Partnerzy:

 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera